ÚVOD  |   O NÁS  |  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  |  KONTAKT
Vaše dotazy a vzkazy
+ Přidat k oblíbeným
RSSOdebírat aktuální informace přes RSS
Celkem položek 0
Celkem kusů 0
Cena celkem s DPH 0 CZK
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Pamatovat přihlášení:

Jakou přepravní firmu upřednostňujete?
Česká pošta
 17%
PPL
 74%
TOP TRANZ
 9%
Celkem hlasovalo
116 uživatelů
Vyhledat v katalogu

Dodání zboží

Dodací lhůta V případě zboží na skladě 1-2 dny. Na objednání 2-3 týdny.

Osobní vyzvednutí Vaší objednávky je možné po předchozí telefonické domluvě na adrese Nezdova 33 Praha 10. Kontaktní telefon: 602 490 900

Doručení zboží bude prostřednictvím obchodního balíku PPL a to v době viz. dodací lhůta.

Spolu se zbožím bude doručen, doklad o koupi "Faktura" v případě platby na dobírku, nebo při platbě v hotovosti při osobním odběru obdrží kupující také příjmový pokladní doklad.

Další nedílnou součástí dodávky zboží je příbalový leták s instrukcemi týkajícími se zboží a obalového materiálu a nakládání s nimi. Za případné vady či komplikace vzniklé v důsledku nerespektování instrukcí z příbalového letáku nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Každý zákazník by se měl před nákupem seznámit s obchodními podmínkami internetového obchodu www.jofel.cz. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.

 2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

 3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou z e-mailové adresy, kterou udal při registraci

 5. Objednávku je možné zrušit, avšak včas, dokud není zboží odesláno. Nepřevezme-li zákazník svou zásilku a ta se nedoručena vrátí zpět, bude mu následně účtováno poštovné i balné navíc.

 6. Každý zákazník ihned po odeslání své objednávky obdrží emailem potvrzení přijetí objednávky. Stejně tak i při odeslání zboží odchází zákazníkovi email o odeslané zásilce, v případě osobního odběru pak emailem oznámení o připraveném zboží k vyzvednutí.

 7. U objednávek s platbou předem na účet jsou zásilky odeslány pouze za předpokladu, je-li platba v plné výši (cena zboží i poštovného a balného dle konkrétní objednávky) připsána na účet prodávajícího.

 

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží v nejkratším možném termínu dle propozic objednatele.

 2. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. dlouhodobě nedostatkové zboží), v případě výrazné změny ceny, či v případě, že se zboží již nevyrábí nebo je z nějakého důvodu nedostupné, nedohodne-li se s kupujícím na jiném způsobu plnění.

 5. Prodávající má právo v případě neregistrovaného zákazníka od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, nevyplní-li tento všechny dodací údaje.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 3. „Prodávající“ je EWH reklama s.r.o., se sídlem Ke Skalkám 3066/81 , 10600, Praha 10; IČ:28406303 , DIČ:CZ28406303 , bankovní spojení Raiffeisen Bank 3341242001/5500.

  Obchodní rejstřík, vedený u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka 139225
 4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 5. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 6. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy U NOVÉHO ZBOŽÍ 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Na použité zboží poskytuje prodávájící záruku v délce 14ti dnů.

 4. U použitého zboží nelze reklamaci vyřídit formou výměny zboží, jelikož skladem bývá pouze jeden unikátní kus. V případě reklamace použitého zboží vyřizujeme reklamaci formou vrácení peněz, nebo výměnou zboží za jiné dle výběru kupujícího.
 5. U použitého zboží se záruka nevztahuje na drobné vady vzniklé používáním. Výraznější vady (větší nebo zjevně vyditelné poškození uvádí prodávající vždy v popisu zboží). V případě, že v popisu zboží je popsána takováto vada, nelze kvůli ní zboží reklamovat.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 7. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 8. Za doklad pro uplatnění záruky je považován doklad o koupi "Faktura", kterou kupující obdrží spolu se zbožím.

 9. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 10. V případě nevhodné velikosti zboží nebo jiného obdobného problému má právo kupující na výměnu zboží za jiné dle vlstního výběru a to vždy ve lhůtě do 14ti dnů. O tomto problému telefonicky, nebo emailem vyrozumí prodávajícího.
 11. V případě výměny zboží za jiné dle volby kupujícího hradí náklady na poštovné a balné v plném rozsahu Kupující.
 12. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

3. Vyřízení Reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 2. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy.

 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě nevhodného nakládání se zbožím, zejména nedodržením postupů údržby zboží uvedených na cedulce od výrobce zboží.

 4. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat na emailové adrese jofel.alfa@seznam.cz .

 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti dle individuální dohody kupujícího s prodávajícím.

4. Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

osoušeče rukou,dávkovače,zásobníky,koše,halové popelníky,fény,osušeče rukou,dávkovače,zásobníky

eShopper ver. M2.5 - Copyright © 2009 EWH reklama s.r.o.